Kunnskap om et sted er selve grunnsteinen for bærekraftig utvikling.

Et fundamentalt grunnlag

Ved å analysere områder legger man et godt grunnlag for videre utvikling av steder. Innen by- og stedsutvikling er analysearbeid svært viktig av mange årsaker.

Tradisjonelle stedsanalyser kartlegger de fysiske konstruksjonene på et sted, som bygninger, gater, veier, parker, parkering osv. Dette er viktig faktorer som må kartlegges før en starter en utviklingsprosess, men dette er ikke nok. For å utvikle på en bærekraftig måte der menneskene står i fokus, må man forstå mer enn kun det fysiske ved et sted. Man må forstå hvilke tanker folk har om stedet, hvordan stedet blir brukt og hvem som har interesse i stedet. Vi må altså forstå og kartlegge sammenhengen mellom menneskene og byen. Ved å utføre sosiokulturelle stedsanalyser, vil vi kunne få innsikt i akkurat dette. 

Det er slutt på den tiden der menneskene skal tilpasser seg det fysiske. For å skape interessante og levende steder må man tilpasse det fysiske til brukerne, altså menneskene.
Sosiokulturelle stedsanalyser skal kartlegge behovene og interessene til de ulike menneskene som har et forhold til stedet. Fordelene med slike analyser er mange. Den vil legge et reelt grunnlag for å utvikle mot et felles mål, der alle aktørenes - og brukernes behov er ivaretatt. Det vil også skape åpnere prosesser der alle involverte parter forstår hverandre bedre, og med tillit som en grunnstein.Legger man dette sammen med tradisjonelle stedsanalyser, vil man skape en helhetsforståelse for stedet, og dermed ha et svært godt utgangspunkt for videre utvikling. Det er naturligvis også viktig at analysearbeidet blir gjort så tidlig som mulig i prosessen.