Det tar tid å endre folks mentale bilde av et sted. Men det er mulig.

Omdømmebygging

Omdømme til steder handler mest om hvilke tanker folk har om et område. Et sted med et godt omdømme har et bedre utgangspunkt for å utvikles i en positiv retning.

Omdømmet til et område er viktig. Dette påvirker i stor grad om folk ønsker å kjøpe bolig, drive næring eller bare oppholde seg i området. Vi bruker menneskene i området som ressurser for å skape liv og engasjement mellom det fysiske på et sted, samtidig som vi ser på helheten. Det er et svært viktig samspill mellom brukere, næringsdrivende og politikere for kunne endre omdømme til et område.

Léva Urban Design som koordinator for Oslo havnepromenade

I Fjordbyplanen av 2008 ble det besluttet at Oslo kommune skal etablere en havnepromenade langs byens sjøfront,
9 km fra Alnas utløp til Frognerkilen, som et nytt urbant og fjordnært rekreasjonsstrøk. I et slikt prosjekt er det mange ulike etater og aktører involvert, og Oslo kommune utlyste et oppdrag som var knyttet til koordinering av aktivitet og profilering av havnepromenaden.

Fra januar 2015 til 2017 har vi i Léva Urban Design hatt rollen koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering. Fokuset har altså vært å legge opp til en prosess som på en god måte ivaretar de sosiokulturelle verdier, og fremmer verdiskaping.

Les mer om prosjektet  

Filmen handler om en rekke aktører som har fått veiledning eller hjelp av oss som koordinator. De deler sine tankene om koordinatorjobben på den lange promenaden.