Vår måte

Vår oppskrift
Image

MENNESKET

Image

HELHET

Image

KUNNSKAPSDELING

Image

NYSKAPING

Som Urban designere fokuserer vi på de sosiale miljøer, skape sterke identiteter, og utformer det fysiske miljøet basert på hvordan området bør interageres med. Vi ‘designer’ liv og det mangfoldet som er nødvendig for å skape et velfungerende område der fysisk design og involvering av brukere automatisk er en del av prosessen.

Mennesket

Alt liv og aktivitet som skaper grobunn for vekst i en by eller et sted tar utgangspunkt i hvordan det oppleves i øyenhøyde, at man kommer fra en plass, og beveger seg til en ny plass. Lysten til å være der, lysten til å investere, interessen for å etablere seg der, bygge et sosialt nettverk og fellesskap.

Når vi utvikler steder setter vi de menneskelige behovene først. For å kunne arbeide på denne måten er det avgjørende å forstå hvordan mennesker forholder seg til omgivelsene. Vi gjør derfor alltid et grundig analysearbeid for å bedre forstå forholdet mellom stedene og menneskene, og på den måten danne et solid grunnlag for utvikling. Vi ser på nettverket og den store helheten av byens mellomrom som det bærende element i å skape en attraktiv og levende by. Vi arbeider med det samme inkluderende tankesettet enten det en enkel bygning, et tettsted eller en hel bydel. Vi har sosial bærekraft som vårt satsingsområde og setter menneskene først i alle sammenhenger. For oss er hvert område, hvert prosjekt og hvert individ unikt. Byliv og mennesker kan ikke reguleres inn. Det må stimuleres til byliv, byen må ha en attraksjonskraft og mennesker som vil skape noe for oppnå ytterligere interesse for byen.

Medvirkning er en svært viktig redskap i vårt arbeid. Når du skal utvikle en by, et sted eller et rom må du kjenne brukerne. Brukere kan være beboere, næringsdrivende, grunneiere, lag, organisasjoner og andre. Medvirkning handler om å ta brukerne med i prosessen, der de kan komme med sine tanker, innspill og ideer til prosessen videre og til sluttresultatet. Det er svært verdifullt å høre meningene til brukerne, og kartlegge behovene til de ulike gruppene. Men det som kanskje er aller viktigst i dette arbeidet, er relasjonene og den gode dialogen som skapes mellom grunneiere, utbyggere, beboere og politikere. Dette kan i mange tilfeller være avgjørende i en utviklingsprosess. Vi har lang erfaring i å samle brukerne og effektiv hente inn ideer og innspill, og deretter samle opp informasjonen og analysere dette.

Helhet

Det å skape et attraktivt og levende sted eller by, betyr å utarbeide et program med både nødvendige hverdagsfunksjoner og tilrettelegge for valgfrie og sosiale aktiviteter som bidrar til mangfoldig bruk av stedet.

Et slikt helhetlig program i en organisk synergi med eksisterende og nye identiteter vil skape et sted som oppleves attraktivt for både eksisterende og framtidig brukere og aktører. Det samme gjelder for byer og tettsteder, men utfordringene og fremgangsmåten kan være nokså ulik. Vi har verdifull erfaring fra arbeid med både by og tettsted, og forstår forskjellene.

Kunnskapsdeling

Det er mange kommuner, spesielt i distriktene, som har utfordringer knyttet til ressurser. Både i størrelsen på administrasjonen og i kompetanse oppleves det ofte uoverkommelig å få til en helhetlig bærekraftig utvikling.

Vi er svært opptatt av kunnskapsdeling i Léva Urban Design. Ønsket vår er å dele vår kunnskap, slik at kundene får et solid grunnlag som gjør de rigget for utfordringene i framtiden. Vi ønsker å skape rammer for stedene, og gi kunden de rette forutsetningene for selv å kunne utvikle seg videre. På denne måten blir kommunene og stedene mer selvstendige, og blir mindre avhengig av konsulenttjenester. Etter vår mening, bør vi som konsulenter derfor ha fokus på å bistå kommuner og andre private oppdragsgivere med å øke egen kompetanse å tenke smart i forhold til hvordan de ressurser man har til rådighet kan benyttes for å få til en bærekraftig utvikling som er tilpasset det aktuelle stedet.

Nytenking og fuck-ups

Byer og steder er levende og forandrer seg hele tiden. Det kan derfor være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere de forskjellige utfordringene. Man må tilpasse seg de ulike stedene og forstå menneskene for å finne den rette metoden. Det er derfor svært lett å tråkke feil underveis.

Vi i Léva Urban Design arbeider hele veien med å fornye våre arbeidsmetoder slik at vi til enhver tid holder tritt med utviklingen. Vi strever alltid etter å teste nye måter å løse utfordringer på, noe som gjør at vi har en enorm læringskurve. Prøving, feiling og læring kombinert med en bunnsolid grunnleggende teori er miksen som gjør det mulig for oss å fornye oss i takt med utviklingen. Vi legger ikke skjul på at vi har tråkket i salaten og kastet stein i glasshus mange ganger. Men det er dette som driver oss framover, og holder oss levende. Vi bygger alltid på erfaring, men erfaring er ferskvare i en verden i rivende utvikling, og det du lærte i går kan ofte være ubrukelig i dag.