Byutvikling Sauda

Oppdragsgiver: Sauda kommune

Vårt arbeid i Sauda startet med at vi utarbeidet et medvirknings-opplegg som ble gjennomført i regi av Sauda kommune under Saudadagene. Gjennom opplegget ble det kartlagt steder som folk liker og ikke liker, for å lokalisere steder med utfordringer og potensialer i sentrum. Det ble i tillegg samlet innspill til hvilke fordeler Sauda har, for å finne elementer som kan styrke stedsidentiteten. Opplegget var laget for at det skulle være enkelt å delta. Metoden som ble brukt var at deltakerne klistret klistremerker på steder som de likte og ikke likte på et kart. Mange deltok og vi brukte innspillene som supplement for det videre analysearbeid.
Image
Image Image
Videre i analysearbeidet utarbeidet vi en sosiokulturell stedsanalyse for Sauda sentrum. Målet med analysen var å avdekke fysiske og sosiale utfordringer og potensialer for å videre kunne gi anbefalinger til kommunens fremtidige arbeid med sentrumsutvikling. For å for en helhetlig forståelse for Sauda sentrum brukte vi ulike verktøyer til å kartlegge stedsbruk, stedsidentitet, stedsinteresser og sosialkapital. Vi utarbeidet og gjennomførte en spørreundersøkelse med formål å gi et bedre og mer representativt bilde av innbyggernes behov og tanker om sentrum. Konklusjonen etter analysene var blant annet at Sauda sentrum mangler en tydelig fysisk strategi som sikrer en bærekraftig utvikling. En visjon som skaper et klart felles mål som kan bidra til motivasjon og handlekraft.
Etter analysearbeidet utarbeidet vi et opplegg, og gjennomførte en visjonsworkshop. Workshopen gikk ut på å bruke informasjonen som tidligere var samlet inn, og lage strategier for Sauda 2030. Deltakerne var en blanding av lokalpolitikere, kommuneadministrasjon, lag, organisasjoner, representanter fra ungdomsrådet, representanter fra reiseliv og annen næring. Deltakerne ble satt i grupper på forhand for å sikre en god blanding av interesse, kunnskap, alder og kjønn i hver gruppe.
Image Image
Image
Det var tilsammen syv grupper, der noen arbeidet med Sauda sentrum, mens andre jobbet overordnet med hele kommunen. Gruppene fikk forskjellige problemstillinger som skulle løses. Gruppene som arbeidet med sentrum bygget Lego som resultat i en felles modell, mens resten av gruppene presenterte resultatene med plakater. Lekne presentasjonsteknikker som bygging av Lego fungerer svært godt for alle aldersgrupper, samtidig som det motiverer og engasjerer deltakerne.
Image
Image
Image

Våre anbefalinger 

Anbefalingene vi kom med omfatter en fysisk helhetlig visjon for et fremtidig attraktiv Sauda sentrum. Under finner en kort oppsummering av våre anbefalinger til Sauda. Anbefalingene er ment til å inspirere og legge til rette for å spisse en satsing som alle lokale krefter kan støtte og tilslutte seg til, i den videre utviklingen av Sauda kommune og Sauda sentrum, som kommunens sentrale møteplass.

Fritidsbyen og opplevelseskommunen

Dei fleste kommuner som har utfordringer knyttet til vekst, har sitt hovedfokus på å skape flere arbeidsplasser. Det er også et av de viktigeste grepene som må til for å klare å skape vekst. Men for å skape investeringslyst og sikre flere arbeidsplasser, må det være en klar attraksjonskraft for å lykkes. Attraksjonskraften kommer ofte av en positiv og unik omdømmebygging over tid. Strategien som anbefales legg derfor vekt på et litt omvendt fokus enn det en gjerne vil tenke seg som naturlig. Øke trivsel og fremme de naturlige kvalitetene som kommunen har, handler ikke bare om å tiltrekke seg turister. Trender og teknologi viser at framtidens kunnskapsbedrifter, unge som vokser opp, og besøkende har mange av de same preferansene. Det kan derfor være en god strategi for nettopp å skape flere arbeidsplasser og vekst i Sauda, og rette fokuset på de herlighetene/godene som kommunen har å tilby utenom de nødvendige funksjoner. Under viser 4 viktige satsinger som kan bidra til å bygge opp rundt en slik strategi. Strategien vil kreve et tett samarbeid mellom private aktører, frivillige og kommunen for å lykkes.

Image

Fra dør til natur

Kvaliteten med å være tett på og i naturen i Sauda dyrkes enda mer konsekvent. Alle nyetableringer (både nye bosteder og næring) og hele Sauda sentrum får rekreasjonsruter som fører deg direkte ut i naturen. Naturen i sentrum tilrettelegges også slik at det kan være en opplevelse i seg selv å gå tur i Sauda sentrum.
Image

Bo og arbeide i natur og kulturarv

Kunnskapsbaserte næringer har andre krav til kvaliteten på det fysiske arbeidsmiljøet. For å tiltrekke seg flere kunnskapsbaserte næringer bør det legges vekt på å utvikle ny bosetning, bebyggelse og ivareta historisk bebyggelse og bygningsmasse på en slik måte at både den sterke kulturarven og naturen iscenesettes og kommer til sin rett. For nye potensielle innbyggere vil også disse kvalitetene være de samme.
Image

Bredt mangfold i fritidstilbud

Et bredt tilbud av aktiviteter som både er organisert, mulighet for selvorganisering og helt fritt til tur eller trening på egen hand. Kobling og mangfold mellom kultur, idrett og rekreasjon gir samla sett et attraktivt miljø og liv i sentrum. Ved å legge vekt på å gjøre det attraktivt å bruke sentrum til anna enn kun handel, vil en kunne forvente økt omsetting. Overskuddsvarmen kan være en kilde til å få realisert anlegg som normalt sett ikke er mulig i en mindre by, og nyttes mer til å skapa flere herlighetsgoder i Sauda som er unike.
Image

Etablering av kraftstasjoner

Med etablering av et mangfold av kraftstasjoner menes det møteplasser som har en programmering der ulike funksjoner og aktiviteter er koblet sammen. Det er kjent at innovasjon og nyskaping lettere stimuleres i kluster klynger og at en krysning av interesser og fag er fruktbart for utvikling. En kraftstasjon kan være alt i fra en badstue som kan brukes til møter og et lite naust med servering, til ei større utbygging på sjøfronten med nye næringsbygg. Folkets hus blir en sterk kraftstasjon for kultur.
Sommer i Sauda

En sykkeltur langs elven, lek i vannet og en bukett markblomster i handen, en rusletur til havnebyen på vei til arbeid, ein sommerforelskelse i sjøhusene på Tangen. Et utdrag fra hverdagslivet en sommerdag i Sauda...

Image
Vinter i Sauda

Skisporet etter arbeid, lek før leggetid, et forfriskende vinterbad kombinert med et bad i en varm kilde. En vinterstemning som beskriver hverdagslivet i Sauda.....

Image

Tags