Koordinering Oslo havnepromenade

I Fjordbyplanen av 2008 ble det besluttet at Oslo kommune skulle etablere en havnepromenade langs byens sjøfront, 9 km fra Alnas utløp til Frognerkilen, som et nytt urbant og fjordnært rekreasjonsstrøk. En tverretatlig arbeidsgruppe, bestående av Oslo Havn, Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, har siden 2010 arbeidet med å koordinere og tilrettelegge for promenaden.

Image
Image
Oslo kommunen utlyste et oppdrag knyttet til koordinering av aktivitet og profilering av havnepromenaden, og vi i Léva Urban Design hadde fra 2015 til 2017 rollen som koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering. Fokuset har altså vært å legge opp til en prosess som på en god måte ivaretar de sosio-kulturelle verdier, og fremmer verdiskaping. I vårt arbeid har vi både hatt fokus på å skape resultater ute i de fysiske omgivelser i form av økt byliv og økt interesse for havnepromenaden, anbefalinger omkring offentlige- privat samarbeid og tilrettelegging for temporære tiltak.

Image

Vi fungerte som oversetter og dialogpart mellom de ulike involverte aktørene langs havnepromenaden, og samtidig forsøkte vi å finne ut hvordan det på best mulig måte kan skapes et velfungerende samarbeid mellom formelt involverte parter. Vi la vekt på å skape dialog og engasjement hos aktører som kan være med på å bidra til å skape liv langs havnepromenaden. Det har vært fokus på å bygge miljøer som støtter og bygger opp omkring de ulike delstrekningenes kvaliteter. Målet har vært å bruke aktivitet og fysisk tilstedeværelse på havnepromenaden som virkemiddel i omdømmebyggingen av området.

Image
Image

Åpningen av Havnepromenaden var et stort arrangement med rundt 100 000 besøkende. Det var over 200 aktører som deltok i organiseringen, og vår oppgave som koordinator var å føre dialog samt fungere som et bindeledd mellom alle aktørene. Vårt mål og vinkling med åpningen var å stimulere interessen for å være med å skape noe på Havnepromenaden, på samme tid som at Oslo borgere skulle oppdage havnefronten på ny. For publikum ble dette en dag som i alt i alt ble oppfattet som en lang aktivitetsdag hvor fjordbyen ble aktivert langs nesten hele den 9 km lange strekningen.

Image
Vi så behovet for et fysisk møtested der aktører som hadde et forhold til havnepromenaden kunne møtes, og for at vi kunne være mer synlige. Vi etablerte derfor kiosken, et lokal langs promenaden, som åpnet for workshops, arbeidsmøter, kurs og lignende for aktørene langs havnepromenaden. Vi hadde også dager med drop-in der alle kunne komme med spørsmål, innspill og råd til arbeidet langs promenaden. Dette gjorde at vi kom i kontakt med aktører som vi ellers aldri hadde kommet i kontakt med, og skapte verdifulle nettverk, samarbeid og samhold mellom aktører langs havnepromenaden.
Image
Image
Det har skjedd mye langs havnepromenaden de to årene, men det har gjerne skjedd enda mer på det sosiale plan, utvikling av nye samarbeid, nye nettverk og nye ideer blant aktive aktører.

I filmen blir du kjent med ulike aktører vi har vært i kontakt med under arbeidet med havnepromenaden. De deler sine tanker om utfordringene de har hatt.

Tags