Visjon Stavanger sentrumsplan

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

I utarbeidelsen av en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum, har målet vært å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører, og finne mulighetsrom og grunnlag for langsiktige strategier gjennom åpne, kreative og analytiske prosesser. Planprosessen har fulgt en traktmodell fra et bredt tilfang av idéer og faktainformasjon, via alternative planskisser til et endelig planforslag. Vi har vært rådgiver for Stavanger Kommune gjennom hele første fase av arbeidet. Vi har vært fasilitator i idégrupper og har også selv arbeidet med idéutvikling å fremtidsbilder. Etter ideutvikling har vi også bistått kommunen med mulighetsstudier for delområder og gitt videre anbefalinger til konkrete endringer i planen.

Vi fungerte som fasilitator og kreativ utvikler for tre ulike idégrupper med fokus på henholdsvis Oljebyen Stavanger, Handelsbyen Stavanger og Turistbyen Stavanger. Dette med ønsket om å avdekke stedsidentitet og potensialer innen de ulike tematikkene med andre innspill som kunne utgjøre grunnlag for å utvikle et helhetlig visjonært fremtidsbilde for Stavanger sentrum. Arbeidet med de ulike tematikker er ikke ment å løse fremtidige utfordringer isolert sett, men ses på som enkelt bidrag i arbeidet med ny sentrumsplan.

Et av temaene som ble valgt å teste ut var Oljebyen. Stavanger har i mange år hatt dette omdømme, men de senere år har det også vært endel negative assosiasjoner rundt dette. I tillegg ser man at selve utbytte av å være en oljeby ikke kom Stavanger sentrum til gode. Det meste av den oljerelaterte aktiviteten skjedde på Forus som ikke er koblet til sentrum. Innbyggere i Stavanger opplevde ikke at dette var et positivt bilde fordi man kun fikk de negative effektene av det. Høye boligpriser, økt trafikkmengde og dyre attraksjoner/hoteller. Målet med dette arbeidet var å utforske å lage et fremtidsbilde av hvordan oljebyen kan endres til å være noe positivt som gir noe tilbake til byens befolkning. Idéen var å skape mer storby følelse, og spille på det internasjonale miljø som oljeindustrien har tilføyd Stavanger..

Tags