top of page

Periode:

2019

Kunde:

Byarkitekten i Bergen

Bopilot Bergen

Innledende innsiktsarbeid i forskningsprosjekt om alternative boformer og delekultur i Bergen

Forskningsprosjektet Bopilot - “kommunen som pådriver for alternative boligløsninger” har hatt som mål om å gjøre kommunene mer rustet til å påvirke boligutviklingen. 


På oppdrag for byarkitekten i Bergen i samarbeid med NTNU ble LÉVA engasjert i å gjøre innledende innsiktsarbeid for forskningsprosjektet gjennom digital medvirkning. Dette for å få økt kunnskap om boligpreferanser og interesse for delekultur hos ulike beboergrupper i Bergen. Det innledende arbeidet hadde også som mål å komme i kontakt med innbyggere som kunne være interessert i å delta videre i forskningsprosjektet.


Prosjektet bestod av å utarbeide og samle opp og analysere funnene fra en digital spørreundersøkelse som hadde hovedvekt på spørsmål knyttet til modenhet for delekultur og boliger med deleløsninger. Over 750 deltok i den digitale medvirkningen - og resultatene utgjorde en pekepinn for hvilke potensialer og utfordringer som er verdt å utforske når det gjelder delekultur. Innsikten som ble brukt som grunnlag for videre tematikker og aktiviteter i forskningsprosjektet. Samtidig fikk man en oversikt over hvordan de som var interesserte i tematikken ønsket å delta, og fikk samlet inn over 80 personer sin kontaktinformasjon til aktører og beboere som ønsket å bidra inn i forskningsprosjektet.

Our website is under construction. We will update this page with more info.

bottom of page