top of page

Periode:

2017 - 2019

Kunde:

Nordland fylkeskommune

Byromsseminarer

Forarbeid, planlegging og fasilitering av verksteds-opplegg i forbindelse med årlige Byromsseminarer i Nordlandsregionen. 2017-2019.

I årene 2017,2018 og 2019 har LÉVA bistått Nordland Fylkeskommune med å gjennomføre og planlegge tre byromsseminarer - årlige samlinspunkt for kommunene og andre som har interesse i by- og distriktsutvikling i Nordlandsregionen. Byromsseminarene har vært arenaer for spennende diskusjoner rundt ulike tematikker innenfor distriktsutvikling i Norge og har blant annet hatt fokus på temaer som; stedsidentitet, sosiokulturell bærekraft, placemaking, taktisk urbanisme og sentrumsutvikling i distriktet. 


Seminarene tok utgangspunkt i problemstillingene vertskommunen stod ovenfor. I 2017 var casekommunen Leknes, i 2018 Fauske og i 2018 var det Svolvær i Lofoten. I alle tre case-kommunene ble det i forkant av seminaret gjennomført en digital spørreundersøkelse på vegne av vertskommunen, for å få bedre innsikt i lokale meninger og synspunkter rundt problemstillingene og tematikken. Dette for å bygge et interessant og stedsrelevant opplegg på selve seminaret. Resultatene ble brukt som grunnlag i utarbeidelsen verkstedsoppgaver som deltakerne på seminaret skulle jobbe med. LÉVA hadde ansvar for gjennomføring og oppsamling av forarbeidet, planlegging og fasilitering av verkstedet samt bistå med innlegg på fagdagen hvor tematikken og resultatene fra undersøkelsen ble presentert. 


Arbeidet med byromsseminarene i Nordland har vært viktig for selskapets faglig utvikling innenfor distriktsutvikling. Gjennom dette arbeidet har selskapet fått bedre innsikt i lokale behov fra innbyggere i forskjellige deler av distriktsnorge, samtidig som man har fått diskutert problemstillinger og viktige tematikker med ulike aktører og kommunalt ansatte på tvers av kommuner - som står overfor noen av de samme, men også ulike problemstillinger.

Our website is under construction. We will update this page with more info. You can se illustrations and photos from the project below :)

bottom of page