top of page

Periode:

2019 -

Kunde:

OBOS Fornebu

Fornebu

Rådgivning sosialt bærekraftig stedsutvikling og bistand til til medvirkningsprosess i forbindelse med utviklingsprosjekter.

Sommeren 2019 pågikk større debatter på Fornebu, etter flere år med revidering av ny kommunedelplan for Fornebu (KDP3). Innbyggere var misfornøyd med både kommunens og utviklernes manglende inkludering av innbyggere og sterkt kritisk til økt tetthet i den fremtidig utviklingen. 


LÉVA bistod OBOS Fornebu med å starte å gjenoppbygge tillit hos innbyggere og lokale organisasjoner, gjennom å åpne opp planprosessene og utvide medvirkningsprosessene til å inkludere mer enn det lovpålagte. Det ble etablert et godt samarbeid med Bærum Kommune. 


I 2019 ble det utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som blant annet inkluderte “fornebuundersøkelsen”. Det ble opprettet en nettside med oversikt over hvilke aktiviteter som man kunne delta i og delt resultater fra de ulike aktivitetene.  Det ble også gjennomført et større drop-in arrangement med opp mot 200 besøkende i samarbeid med Bærum Kommune og en egen tilpasset medvirkning med barn og ungdom. I de kommende årene har LÉVA fortsatt å bistå Obos Fornebu i å sikre hvordan medvirkningsresultater bør implementeres i de ulike delområdene som utvikles og har også bistått andre grunneiere på Fornebu med deling av sin kunnskap og løpende innhenting av ny innsikt. 


LÉVA utarbeidet også som en oppfølging av innledende arbeid en bylivstrategi som følger opp på medvirkningsresultatene for å sikre et attraktivt og levende by- og bomiljø på Fornebu.

Our website is under construction. We will update this page with more info. You can se illustrations and photos from the project below :)

bottom of page