top of page

Periode:

2019

Kunde:

Byrådsavelingen i Bergen Kommune

Kartlegging bokvalitet Bergen

Kartlegging og analyse av bokvalitet i transformasjonsområder i Bergen

Kartleggingsprosjekt for Byrådsavdelingen ved Bergen Kommune, hvor hensikten var å kartlegge bokvalitet i transformasjonsområder i Bergen by og omegn. I prosjektet ble det samlet inn en større mengde kvalitativ og kvantitativ data gjennom en digitale spørreundersøkelse, som ble distribuert i 9 ulike boområder. Innsamlet data om opplevd bokvalitet defiinert med ulike faktorer (eks. Naboskap, engasjement, tilfredshet) ble i prosjektet analysert og sett på i sammenheng med annen kvantitativ data (boligstørrelse, boligsituasjon mm.) - for å se etter sammenheng mellom utforming av boområder og bokvalitet. Analysen hadde som mål å gi et bilde på hvilke faktorer som var viktige og bidro til økt bokvalitet. Analysen ble brukt som grunnlag for å gi anbefalinger på hvilke faktorer som er viktige å sikre i nye transformasjonsprosjekter i Bergen Kommune.

Our website is under construction. We will update this page with more info.

bottom of page