top of page

Periode:

2022 -

Kunde:

Entra

Lilletorget

Sikring av sosial bærekraft i utvikling av nytt høyhus på Lilletorget i Oslo sentrum.

LÉVA inngikk i 2022 et samarbeid med Entra ASA om å utarbeide nye metoder og strukturer for hvordan man kan sikre sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosesser. Lilletorget på Vaterland er valgt som pilotprosjekt. LÉVA har i løpet av 2022 bistått Entra med å samle inn kunnskap om lokalmiljøet gjennom medvirkningsaktiviteter og en kartlegging av eksisterende innsikt om sosiokulturelle forhold. Dette utgjorde grunnlaget for fastsetting av sosiale mål i prosjektet. Målene skal følges opp gjennom involvering av aktører og utarbeiding av konkrete tiltak. Samtidig skal det etableres nye strukturer og hjelpemidler for å kartlegge sosiale effekter av ulike grep over tid.

English summary:


Securing social sustainability in urban development processes - Lilletorget, Oslo as a pilot


In 2022 LÉVA entered a partnership with Entra ASA to develop new methods on how to secure social sustainability in urban development processes, with a development project at Lilletorget in Oslo being the first pilot. Through citizen participation, mapping and analysis of the socio-cultural conditions, LÉVA has collected extensive knowledge and insight of local opportunities and challenges. This has been the foundation of the project's new social goals, followed by recommendations for actions, and new structures and tools to determine social effects.

bottom of page