top of page

Periode:

2012 - 2018

Kunde:

Urban Sjøfront AS

Urban Sjøfront

Drifting av selskapet Urban Sjøfront AS - kollektivt samarbeid om utvikling av Stavanger Øst

Urban Sjøfront AS var et non-profit aksjeselskap etablert i 2001, eid av rundt 22 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Selskapet ble driftet av LÉVA fra 2012-2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. Selskapet var et kollektivt samarbeid, med en målsetting om å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig. Urban Sjøfront AS fungerte som pådriver, initiativtaker og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst.  


Arbeidet i Urban Sjøfront AS omhandlet både omdømmebygging, konsept- og strategiarbeid for utviklingen av bydelen, aktør- og innbyggerdialog, dialog og samarbeid med/mellom grunneiere, kommune, politikere, og andre offentlige instanser. Det ble i årene 2012-2018 stimulert frem en rekke sosiale tiltak i bydelen, både midlertidige fysiske tiltak, arrangementer og etablering av nye viktige sosiale tilbud og funksjoner. 


Stavanger Øst er et 600 dekar stort transformasjonsområde. De siste 20 år har det pågått en byutviklingsprosess, hvor området har blitt transformert fra å være et forlatt industriområde med et negativt image, til å bli en attraktiv, kreativ og urban bydel i sterk utvikling. Arbeidet gjennomført av Urban Sjøfront i samarbeid med Stavanger kommune anses å være nytenkende og proessorientert i Norge.  


Urban Sjøfronts visjon fra 1999, to robuste områdereguleringer, og utbyggingsavtaler knyttet til disse, utviklet i årene 2000-2005 er erfart å være svært viktige juridiske dokumenter som ligger til grunn for den utviklingen som har skjedd. LÉVA fulgte opp på overordnede planer for området og bidro i årene 2013-2016 med faglig rådgivning inn i ny kommunedelplan for Stavanger sentrum, på vegne av Urban Sjøfront. Dette handlet om konkrete innspill til planbestemmelser, rammer og kvalitetskriterier for videre utvikling av Stavanger øst.

English summary:


Operative management of Urban Sjøfront AS


Urban Sjøfront AS is a non-profit company owned by 22 landowners in eastside Stavanger. The company was operated by LÉVA from 2012 - 2018, with Aslaug Tveit as the CEO. The company was a collective collaboration with a holistic approach to the urban redevelopment of eastside Stavanger. This was earlier an abandoned industrial area, but has now transformed into an attractive and creative urban district.


The company functioned as a driving force, initiative taker and coordinator, with work including place branding, strategy and concept development for the district, stakeholder and citizen dialogue, and close collaboration with the municipality and public bodies. Between 2012 and 2018 various social measures were carried out, both temporary physical implementations, events and the establishment of new permanent functions. 

bottom of page