top of page

Kartlegging bokvalitet Bergen

Kartleggingsprosjekt for Byrådsavdelingen ved Bergen kommune, hvor hensikten var å kartlegge bokvalitet i transformasjonsområder i Bergen by og omegn. I prosjektet ble det samlet inn en større mengde kvalitativ og kvantitativ data, gjennom en digitale spørreundersøkelse, som ble distribuert i ni ulike boområder. Innsamlet data om opplevd bokvalitet, definert med ulike faktorer (eks. Naboskap, engasjement, tilfredshet), ble analysert og sett på i sammenheng med annen kvantitativ data (boligstørrelse, boligsituasjon mm.) - for å se etter sammenheng mellom utforming av boområder og bokvalitet. Analysen hadde som mål å gi et bilde på hvilke faktorer som var viktige og bidro til økt bokvalitet. Analysen ble brukt som grunnlag for å gi anbefalinger på hvilke faktorer som er viktige å sikre i nye transformasjonsprosjekter i Bergen kommune.

Periode
2019
Byrådsavdelingen i Bergen kommune
Oppdragsgiver
Leveranser

Stedsanalyser

Digital undersøkelser

Oppsummering og analyse av data knyttet til bokvalitet


bottom of page