top of page

Lunner kommune Samfunnsdelplan

Sammen med Lunner kommune gjennomførte LÉVA en bred medvirknings- og samskapingsprosess i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Medvirkningen bestod av to hoveddeler; først en innledende og bred kartlegging av behov gjennom en digital undersøkelse, deretter en kreativ medvirkning for å sammen diskutere løsninger på kommunens utfordringer. Det ble gjennomført medvirkning tilpasset alle aldersgrupper, næringsliv, politikere og administrasjon i kommunen. Den omfattende prosessen ble godt forankret i politisk møte som en avslutning på prosessen. Som del av prosessen utviklet LÉVA flere nye medvirkningsmetoder og testet nye måter å formidle medvirkningsresultater, blant annet gjennom filmproduksjon.

Periode
2019
Lunner kommune
Oppdragsgiver
Leveranser

Digital undersøkelse

Større medvirkningsarrangement med barn

Medvirkning med unge og voksne

Oppsummeringer fra medvirkningsprosess

Anbefalinger stedsutvikling Lunner Kommune

Faglig rådgivning inn til planarbeidet (kommunens samfunnsdelplan)

bottom of page