top of page

Nabosamarbeidet Nedre Akerselva

Området rundt Nedre Akerselva på Grønland i Oslo har over lengre tid hatt levekårsutfordringer og en større åpen russcene, med aktiv bruk og salg av narkotika. Samtidig er området under utvikling med flere nye høyhusprosjekter. Dette til sammen gir en utfordrende og kompleks områdestatus som krever bredt samarbeid og felles innsats for å kunne sikre et fremtidig trygt og attraktivt by- og bomiljø.


Som en respons på dette, med et felles ønske om å bidra til å løse utfordringene i området, gikk en gruppe grunneiere i området sammen og etablerte Nedre Akerselva Nabosamarbeid i 2019. I dialog og samarbeid med ulike etater i Oslo kommune og andre aktører i området engasjerer, gjennomfører og finansierer samarbeidet ulike delprosjekter på Grønland og Vaterland. Gruppen har definert tydelige sosiale mål man jobber mot og delprosjektene varierer fra fysiske tiltak til etablering av nye samarbeid og drifting av nye tilbud. 


LÉVA er engasjert som faglig rådgiver for grunneiergruppen og leder arbeidet som utføres. Her  gjennomføres blant annet årlige digitale undersøkelser, feltarbeid, samskaping- og medvirkningsprosesser. Dette for å kunne prioritere treffsikre tiltak og jobbe strategisk med hele området. 


Les mer om nabosamarbeidet på prosjektets egen nettside: https://www.gronland-grunneiersamarbeid.com/

Periode
2019 -
Nedre Akerselva Nabosamarbeid
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Digital medvirkning

  • Stedsanalyser

  • Strategi for strakstiltak

  • Feltarbeid og feltrapport

  • Aktørkartlegging og aktørdialog

  • Fasilitering samskapingsprosess

  • Konsept og designutvikling av Urban Living Lab

  • Drift av Urban Living Lab

bottom of page