top of page

Utvikling av Lilletorget

I 2022 inngikk LÉVA et samarbeid med Entra ASA om å utarbeide nye metoder og strukturer for hvordan man kan sikre sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosesser. Lilletorget på Vaterland er valgt som pilotprosjekt. 


I løpet av 2022 bistod LÉVA med å samle inn kunnskap om lokalmiljøet gjennom medvirkningsaktiviteter og en kartlegging av eksisterende innsikt om sosiokulturelle forhold. Dette dannet grunnlaget for fastsetting av sosiale mål i prosjektet, som skal følges opp gjennom involvering av aktører og utarbeiding av konkrete tiltak. Samtidig arbeides det med etablering av nye strukturer og hjelpemidler for å kartlegge sosiale effekter av ulike grep over tid.

Periode
2022 -
Entra
Oppdragsgiver
Leveranser
  • Kunnskapsgrunnlag - sosiale forhold og utfordringer

  • Medvirkningsaktiviteter

  • Medvirkning med barn og unge

  • Fasilitering prosess for å fastsette sosiale mål for prosjektet

  • Konsekvensutredning av sosiale effekter knyttet til annleggsfase

  • Fagilig rådgivning sikring av sosial bærekraft

bottom of page