top of page

Utvikling på Fornebu

Sommeren 2019 pågikk større debatter på Fornebu, etter flere år med revidering av ny kommunedelplan for Fornebu (KDP3). Innbyggere var misfornøyd med både kommunens og utviklernes manglende inkludering av innbyggere og sterkt kritisk til økt tetthet i den fremtidig utviklingen. 


LÉVA bistod OBOS Fornebu med å starte å gjenoppbygge tillit hos innbyggere og lokale organisasjoner, gjennom å åpne opp planprosessene og utvide medvirkningsprosessene til å inkludere mer enn det lovpålagte. Det ble etablert et godt samarbeid med Bærum kommune. 


I 2019 ble det utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som blant annet inkluderte “Fornebu-undersøkelsen”. Det ble opprettet en nettside med oversikt over hvilke aktiviteter man kunne delta i og delt resultater fra de ulike aktivitetene. Det ble også gjennomført et større drop-in arrangement med opp mot 200 besøkende, i samarbeid med Bærum kommune, og en egen tilpasset medvirkning med barn og ungdom. I årene etter, har LÉVA fortsatt å bistå OBOS Fornebu med implementering av medvirkningsresultater i de ulike delområdene som utvikles og har også bistått andre grunneiere på Fornebu med deling av sin kunnskap og løpende innhenting av ny innsikt. 


Som oppfølging av innledende arbeid utarbeidet LÉVA også en bylivstrategi som følger opp på medvirkningsresultatene, for å sikre et attraktivt og levende by- og bomiljø på Fornebu.

Periode
2019 -
OBOS Fornebu
Oppdragsgiver
Leveranser

Sosiokulturell stedsanalyse

Medvirkningsaktiviteter knyttet til plansaker

Bylivsstrategi

Nabolab, arbeidsverksteder, intervjuer og digital medvirkning


bottom of page