Top down + bottom up

Vi arbeider «ovenfra og ned» med planlegging av byer og steder, samtidig som vi fasiliterer prosesser «nedenfra og opp» sammen med lokalmiljøet. Slik skaper vi rom og dynamikk for spennende prosesser og prosjekter på tvers av fagfelt og interessegrupper.

LINJE-56.png

Innsikt og analyse

Utvikling

Høring

Etablering av nye tilbud

Realisering

Positivt omdømme

Dialogarbeid

Samarbeid

Flere

aktiviteter

Vi mener at for å lykkes med en bærekraftig by- og stedsutvikling er det avgjørende å arbeide med å sikre gode fysiske rammer for stedets utvikling, samtidig som lokale ressurser involveres for å skape en godt forankret og positiv utvikling av stedet over tid. 

Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser. Involvering av byens befolkning omhandler vanligvis folkemøter og høringsperioder, for å sikre at lokale behov ivaretas. Vi har testet ulike metoder for medvirkning, for å gjøre disse prosessene mer forståelige og tilgjengelige og øke engasjementet for deltakelse. Over tid har vi etablert en større kunnskapsdatabase med data fra tusenvis av innbyggere fra hele Norge, som har deltatt i våre digitale undersøkelser.

Til forskjell fra en plan- eller byggeprosess har denne utviklingen ingen sluttdato. Involveringen som ligger utenfor de formelle prosessene handler i større grad om å skape lokal interesse, eierskap og engasjement som danner grobunn for en positiv utvikling av stedet.
Dette danner også grunnlaget for å bygge et positivt omdømme for et sted, en bolig-, kontoradresse eller attraksjonsverdien som tiltrekker seg det store mangfoldet av mennesker.

Medvirkning og involvering i praksis

De siste 12 årene har LÉVA bygget opp en stor verktøykasse av metoder og erfaringer for å skape de beste medvirknings- og involveringsprosessene.

 

Vårt grunnlag i utviklingen av hver enkelt metode har følgende suksesskriterier:

  • Det skal være nyttig

  • Det skal være gøy

  • Det skal være meningsfullt å delta