top of page

LÈVA sin filosofi

Vi mener at for å lykkes med en bærekraftig by- og stedsutvikling er det avgjørende å arbeide med å sikre gode fysiske rammer for stedets utvikling, samtidig som lokale ressurser involveres for å skape en godt forankret og positiv utvikling av stedet over tid. 

Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser. Involvering av byens befolkning omhandler vanligvis folkemøter og høringsperioder, for å sikre at lokale behov ivaretas. Vi har testet ulike metoder for medvirkning, for å gjøre disse prosessene mer forståelige og tilgjengelige og øke engasjementet for deltakelse. Over tid har vi etablert en større kunnskapsdatabase med data fra tusenvis av innbyggere fra hele Norge, som har deltatt i våre digitale undersøkelser.

Til forskjell fra en plan- eller byggeprosess har utviklingen ingen sluttdato. Involveringen som ligger utenfor de formelle prosessene handler i større grad om å skape lokal interesse, eierskap og engasjement som danner grobunn for en positiv utvikling av stedet.


Dette danner også grunnlaget for å bygge et positivt omdømme for et sted, en bolig-, kontoradresse eller attraksjonsverdien som tiltrekker seg det store mangfoldet av mennesker. 

Å skape en sosialt bærekraftig utvikling krever derav en god og inkluderende prosess - alle tjener på at utviklingen som skjer ovenfra og nedenfra drar i samme retning. Vi bistår med strategiske råd til utviklingen av stedet og til selve prosessen, og fungerer ofte som “oversetter” og “brobygger” mellom de ulike partene som har interesse i å utvikle stedet.

Vi arbeider «ovenfra og ned» med planlegging av byer og steder, samtidig som vi fasiliterer prosesser «nedenfra og opp» sammen med lokalmiljøet. Slik skaper vi rom og dynamikk for spennende prosesser og prosjekter på tvers av fagfelt og interessegrupper.

LINJE-56.png

Innsikt og analyse

Utvikling

Høring

Etablering av nye tilbud

Realisering

Positivt omdømme

Dialogarbeid

Samarbeid

Flere

aktiviteter

Bakgrunnen for r filosofi

Spill av med lyd

bottom of page