Det viktigste er ikke hva vi vet, men hva vi kan lære bort.

Prosessledelse

Utviklingsprosesser kan være komplekse med mange aktører involvert, med ulike interesser. God dialog mellom de involverte aktører kan ofte derfor være nøkkelen til fremgangen i prosessene. Fasilitering handler om å opprettholde denne gode dialogen mellom alle aktørene, slik at man opprettholder kontinuiteten i prosessene.

Kreativ og motiverende prosessledelse krever et dynamisk og fleksibelt rammeverk som kan tilpasses, og justeres underveis for å oppnå gode resultater. I tillegg er det avgjørende at involveringen som igangsettes har fokus på å oppfylle egeninteressen til de som deltar, og at man føler seg hørt og ivaretatt. Selv om et prosjekt avsluttes, vil utviklingsprosessen alltid pågå og videreutvikles. Vi ser det derfor som avgjørende å kunne gi oppdragsgiver et godt grunnlag til den videre prosess, mer enn ett avsluttende produkt og konklusjon. Vi ser på oss selv som støttespillere og ønsker tett samarbeid med oppdragsgiver for også å kunne overføre vår kunnskap. God prosessledelse handler også om å skape samhold blant alle involverte, og legge tilrette for at deling av kunnskap mellom de involverte også kan skje. Vi ser alle som skal involveres i prosessen som ressurser med verdifull kunnskap.