top of page

Byromsseminarer i Nordland

I årene 2017, 2018 og 2019 har LÉVA bistått Nordland Fylkeskommune med å gjennomføre og planlegge tre byromsseminarer - årlige samlingspunkt for kommunene og andre som har interesse i by- og distriktsutvikling i Nordlandsregionen. Byromsseminarene har vært arenaer for spennende diskusjoner rundt ulike tematikker innenfor distriktsutvikling i Norge og har blant annet hatt fokus på temaer som; stedsidentitet, sosiokulturell bærekraft, placemaking, taktisk urbanisme og sentrumsutvikling i distriktet. 


Seminarene tok utgangspunkt i problemstillingene vertskommunen stod ovenfor. I 2017 var casekommunen Leknes, i 2018 Fauske og i 2019 Svolvær i Lofoten. I alle tre case-kommunene ble det i forkant av seminaret gjennomført en digital spørreundersøkelse på vegne av vertskommunen, for å få bedre innsikt i lokale meninger og synspunkter rundt problemstillingene og tematikken. Dette for å bygge et interessant og stedsrelevant opplegg på selve seminaret. Resultatene ble brukt som grunnlag i utarbeidelsen verkstedsoppgaver som deltakerne på seminaret skulle jobbe med. LÉVA hadde ansvar for gjennomføring og oppsamling av forarbeidet, planlegging og fasilitering av verkstedet samt bistå med innlegg på fagdagen hvor tematikken og resultatene fra undersøkelsen ble presentert. 


Arbeidet med byromsseminarene i Nordland har vært viktig for selskapets faglige utvikling innenfor distriktsutvikling. Gjennom dette arbeidet har LÉVA fått bedre innsikt i lokale behov fra innbyggere i forskjellige deler av distriktsnorge, samtidig som man har fått diskutert problemstillinger og viktige tematikker med ulike aktører og kommunalt ansatte på tvers av kommuner - som står overfor noen av de samme, men også ulike problemstillinger.

Periode
2017 - 2019
Nordland fylkeskommune
Oppdragsgiver
Leveranser

Digital undersøkelser knyttet til ulike tematikker

Fasilitering av workshopper og seminar

bottom of page