top of page

Utvalgte referanser

Vi leverer en rekke ulike tjenester og leveranser, basert på hva prosjektet og kunden har behov for. Vi arbeider i flere skalaer og ønsker å være en sterk faglig samarbeidspartner for kommuner, private utviklere og andre samarbeidskonstellasjoner som jobber med å skape mer bærekraftige og attraktive steder. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om prosjektene.

Urban Living Lab - et forskningsprosjekt

2023-2024

Transportøkonomisk institutt

Hvordan når man ut til de "stille stemmene" i et lokalsamfunn?

Sammen med Transportøkonomisk institutt og Deichman har LÉVA utforsket bruk av Urban Living Lab som metode for å hente inn innsikt som kan bidra til løsninger for å gjøre transportknutepunkt mer inkluderende.
Våren 2024 jobber vi med etablering av Holmlialabben - en Urban Living Lab på Holmlia. Arbeidet har bestått av konseptdesign og bygging av en fysisk Lab, verktøyer for å involvere og komme i dialog med nærmiljøet og teste ulike løsninger lokalt.
Vurdering av prosessen og Urban Living Lab som metode er også en del av oppdraget.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Sørsiden Ungdomspark

2023-2024

Bymiljøetaten i Oslo
kommune og bydel Søndre Nordstrand

Hva ønsker ungdommen på Holmlia seg i et hengested?

I forbindelse med planlegging av nytt hengested og skatepark i Holmliaparken, bisto LÉVA med planlegging, gjennomføring og oppsamling av medvirkningsprosess med ungdom på Holmlia. Prosessen bestod av en serie med verksteder rettet mot ungdom og medvirkning med elever ved Lusetjern ungdomsskole. Medvirkningsprosessen var godt forankret hos de øvrige konsulentene - som gir merverdi og eierskap til resultatene.

Prosjektteamet besto av LÉVA Urban Design, Bar Bakke AS, SkateLogic og Light Bureau.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Mulighetsstudie på Langevåg

2023-2024

Lokalt næringsliv på Langevåg

Hvordan skal vi få flere til å flytte til Langevåg i Bømlo kommune?

Mulighetsstudien ser på hvordan fremtidig boligutvikling, estetikk, fortetting og samlokalisering av funksjoner kan bidra til et mer levedyktig lokalsenter, med nye maritime bryggemiljøer og fremidens bygdeskole som en ressurs for lokalmiljøet.
Studien tar utgangspunkt i tall for befolkningsvekst SSB og lokalt næringsliv, sammen med medvirkning og fysiske analyser.

Gjennom prosjektet ble også "Bygdalaben" etablert - en ny storstue til glede for lokalbefolkningen og som en arena for dialog om fremtiden.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Bømlo tilflytterstrategi

2023

Bømlo Næringsråd

Som en start på å løse utfordringen flere distriktskommuner står ovenfor idag, med synkende befolkningsutvikling, flere eldre, reduserte skatteinntekter, økt press på offentlige tjenester og mangel på arbeidskraft til lokalt næringsliv - har vi utarbeidet en Tilflytterstrategi, i samarbeid med lokalt næringsliv på Bømlo.
Strategien er basert på forskning på nordmenns flyttemotiv, bred medvirkning og faglige analyser knyttet til stedsutvikling. Strategien ser på overordnede satsningsområder som kan jobbes med på tvers av offentlige og private aktører, personas som man ønsker å tiltrekke og hvordan hvert lokalsenter på øya kan følge opp på strategiarbeidet.

LÉVA har og bistått med forankring av strategien hos offentlige og private aktører samt handlingsplaner for å sikre oppfølging av arbeidet. Les mer: https://www.tilflyttarstrategi.no/

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Mulighetsstudie Bømlo Storsenter

2023-2024

Bømlo Storsenter AS

Hva skal til for å gjøre kommunesenteret på Bømlo mer attraktivt?

Studien tok utgangspunkt i analyser av fysisk miljø, lokale kvaliteter, trender og tendenser, medvirkning med lokalbefolkningen og workshop med relevante aktører.
Arbeidet resulterte i anbefalinger til overordnet plangrep, fortettingsmuligheter, programmering og prosess for å øke Sortland sentrum sin konkurransekraft gjennom unike opplevelser, kultur og fremheving av det lokale og særegne ved sentrum.
Leveransen bestod og av en tiltaksplan og fagnotat som grunnlag for innspill til kommuneplan.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Nabolagsindeks for Lilleakerbyen

2023

Mustad Eiendom

Hvordan kan man måle trivsel og livskvalitet?

Vi har jobbet med pilotering av en Nabolagsindeks for å, på sikt, kunne måle disse aspektene, spesifikt knyttet til nærmiljøet på Lilleaker.
Arbeidet bestod av omfattende kartlegging av indikatorer knyttet til temaet livskvalitet, utarbeidelse og gjennomføring av en digital undersøkelse, og oppsamling og analyse av dataen.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Nabosamarbeidet Nedre Akerselva

2019 -

Nedre Akerselva Nabosamarbeid

Grønland har lenge hatt utfordringer knyttet til levekår. I regi av Nedre Akerselva Nabosamarbeid, har LÉVA gjennomført feltarbeid og digitale spørreundersøkelser for å skape et solid kunnskapsgrunnlag, dialogarbeid og kunnskapsdeling, samt delprosjekter i området.
Målet med arbeidet er å øke trygghet og trivsel i by- og bomiljøet i Nedre Akerselva, med spesielt fokus på Grønland.
Basert på dette har vi etablert en Urban Living Lab på Elgsletta og aktivisert Vaterlandsparken for skape dialog med brukerne av byrommene. Det jobbes aktivt med dokumentasjon og kartlegging av tiltakene for å sikre sosial bærekraft og måle effekten av tiltakene.

Nabosamarbeidet er nå i en formaliseringsprosess - og Grønland-Vaterlandsamarbeidet er blitt en organisasjon som jobber for et tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland og Vaterland.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av NRK-tomta på Marienlyst

2019 -

Ferd Eiendom

NRK-tomta er under utvikling og når NRK flytter ut fra sine kontorer på Marienlyst til Ensjø skal dette transformeres til et attraktivt nabolag!

LÉVA bistår med sin kompetanse på sikring av sosial bærekraft gjennom hele transformasjonen og legger tilrette for åpen og inkluderende planprosess. Dette inkluderer blant annet etablering og drift av medvirkningskontoret Lille Studio, aktørkartlegging og aktørdialog, gjennomføring av tilpassede medvirkningsmetoder, kommunikasjonsarbeid, sosial behovskartlegging og utvikling av strategi for områdemodning.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Gnist 2022 i Sortland Kommune

2019 - 2022

Sortland kommune

Hvilke muligheter kan oppstå i møtet mellom land og vann i Sortland?

LÉVA har jobbet med innovasjon i distriktsnorge - med tilrettelegging for samarbeid om ny havnepromenade, gjennom Gnist-programmet.
Prosessen bestod av aktørintervjuer, medvirkning og verksteder, i tett samarbeid med Sortland kommune.
Arbeidet resulterte i etablering av ny Byforening, offentlig-privat samarbeid og en fysisk modell som benyttes som verktøy for dialog og samhandling.

Prosjektteamet bestod av Studio NN og Klimaatropologen.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Tangenkaia

2020 -

Tangenkaia Utvikling AS (BaneNOR Eiendom og Drammen kommune eiendomsutvikling)

Tangenkaia er et større havneområde, i Drammen, som planlegges utviklet til et nytt og bærekraftig byområde.

LÉVA har vært med helt fra start av i prosjektet, først med deltakelse i parallelloppdrag sammen med arkitektkontoret Ghilardi+Hellsten arkitekter. Deretter ble vi engasjert som fast rådgiver på lengre sikt, som del av et større rådgiverteam.
LÉVAs ansvarsområde er å sikre en åpen og inkluderende prosess i reguleringsfase og sikring av sosial bærekraft i prosjektet i sin helhet. LÉVA bidrar inn i teamet både i strategisk arbeid knyttet til bærekraft, prosessplanlegging og gjennomføring av konkrete medvirkningsaktiviteter.

Prosjekteierne ønsker å aktivere området gradvis med en bred involveringsprosess. Aktiveringen startet i 2023 og vil vare i mange år fremover.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Lilletorget

2022 -

Entra

Hvordan vil utvikling av et høyhus i et komplekst sentralt byområde påvirke de sosiale strukturene som finnes der?

LÉVA bistår Entra med sikring av sosial bærekraft i forbindelse med utviklingen av nytt høyhus på Lilletorget, i Oslo sentrum. Arbeidet omfatter rådgivning i forbindelse med overordnet prosjektutvikling, planlegging og gjennomføring av medvirkningsprosess, samt utarbeidelse av sosial konsekvensanalyse tilknyttet reguleringsarbeidet. Og videre prosessrådgivning knyttet til utarbeidelse av mål og strategier for sikring av sosial bærekraft, med fokus på rapportering, dokumentasjon og måling av resultat.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Mulighetsstudie Valevåg

2020

Valestrand Grendelag

Hvordan kan vi bruke lokale ressurser som finnes i Valebygda i dag som utgangspunkt for å løse fremtidens utfordringer og øke attraksjonskraften til bygda?

LÉVA har utarbeidet en mulighetsstudie for Valevåg. Det faglige arbeidet og anbefalinger i studien er basert på lokalkunnskap hentet inn gjennom digital medvirkning, feltarbeid og intervjuer med lokale ressurspersoner.
Studien orienterer seg rundt hvordan man kan tilrettelegge for økt bolyst, arbeidslyst og besøkslyst, ved å ta utgangspunkt og bygge opp under ressursene som finnes i et lite lokalsamfunn.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Høyda, i Moss

2022-

Ferd Eiendom

Barnas Nabolab på Høyda! I løpet av en dag hentet vi innspill fra over 80 elever fra omkringliggende skoler.
Nabolaben er en av flere aktiviteter som ble gjennomført i arbeidet med utviklingen av et sosialt bærekraftig nabolag på Høyda i Moss.

Medvirkningen hadde særlig fokus på barn og unge. Våren 2023 gjennomførte LÉVA et medvirkningsprogram med Rygge ungdomsskole i faget “Innsats for andre”. Videre arrangert vi en Nabolab, et større medvirkningsarrangement, hvor 80 barn og 80 voksne deltok og kom med innspill til fremtidsplanene på Høyda.

LÉVA har også bistått med innsiktsarbeid, gjennomføring av involveringsprosess og innarbeiding av innspill og løsninger i prosjektet.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

MedvirkOBOS

2020 -

OBOS

Vi har arbeidet sammen med OBOS de siste årene, med å utvikle og etablere ny praksis og bredere medvirkning i deres utviklingsprosesser.
Dette har vært et spennende innovasjonsprosjekt hvor vi har bidratt med og kurs og opplæring i medvirkning, og pilotering av nye systemer for oppfølging av medvirkning i OBOS. Hensikten er å heve kompetansen internt i konsernet, og motivere til gjennomføring av gode involveringsprosesser, gjennom tilgang til verktøyer, maler og veiledning for god praksis.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Midlertidig tiltak på Olafiagangen

2019 - 2020

Oslo Kommune, i regi av Områdeløft Grønland og Tøyen

Hvordan kan midlertidige tiltak medvirke til å skape tryggere byrom, som folk har eierskap og føler tilhørighet til?

LÉVA jobbet med prosess og realisering av midlertidig tiltak på Olafiagangen for å øke attraktiviteten og teste konseptet "Supergrønland".
Prosjektet resulterte i en samskapingsprosess med lokalbefolkningen med mål om økt trygghet, tilgjengelighet og tilhørighet til Olafiagangen. Prosessen resulterte i et stort maleprosjekt som ble gjennomført i samarbeid med naboer, sommeren 2020.

Prosjektteamet bestod av Makershub, Growlab og LÉVA Urban Design.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling på Fornebu

2019 -

OBOS Fornebu

I 2019 utarbeidet LÉVA en sosiokulturell stedsanalyse for OBOS Fornebu. Vi bisto også i planleggingen og gjennomføringen av et større drop-in arrangement med opp mot 200 besøkende, i samarbeid med Bærum kommune, og en egen tilpasset medvirkning med barn og ungdom. I årene etter, har LÉVA fortsatt å bistå OBOS Fornebu med implementering av medvirkningsresultater i de ulike delområdene som utvikles og har også bistått andre grunneiere på Fornebu med deling av sin kunnskap og løpende innhenting av ny innsikt. 

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Urban Sjøfront

2012 - 2018

Urban Sjøfront AS

Urban Sjøfront AS var et non-profit aksjeselskap etablert i 2001, eid av rundt 22 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Selskapet ble driftet av LÉVA fra 2012-2018, med Aslaug Tveit som daglig leder.

Urban Sjøfront var et kollektivt samarbeid, med en målsetting om å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig. Selskapet fungerte som pådriver, initiativtaker og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst. 
Arbeidet omhandlet både omdømmebygging, konsept- og strategiarbeid for utvikling av bydelen, aktør- og innbyggerdialog, dialog og samarbeid med/mellom grunneiere, kommune, politikere og andre offentlige instanser.

I årene 2012-2018 ble det stimulert frem en rekke sosiale tiltak i bydelen, både midlertidige fysiske tiltak, arrangementer og etablering av nye viktige sosiale tilbud og funksjoner. 

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Økern sentrum

2019 - 2021

Økern Sentrum

Økern sentrum er et viktig knutepunkt og transformasjonsområde, planlagt som det fremtidige sentrum i Hovinbyen i Oslo.

LÉVA stod ansvarlig for en bred medvirkningsprosess knyttet til planarbeidet for Økern sentrum. Dette inkluderte en kombinasjon av digital medvirkning, workshops, dialogmøter og skolebesøk. Det gamle venterommet på T-banestasjonen ble også, ila. få måneder, transformert til en midlertidig møteplass. 
LÉVA bidro også aktivt inn i konsulent-teamets reguleringsarbeid, ledet av A-Lab arkitekter, spesielt knyttet til programmering bygulv, kobling byplangrep kontekst og sikring av stedsidentitet. I tillegg hadde LÉVA en aktiv rolle inn i bærekraftsarbeid, ledet av Sweco, med blant annet Breeam Community.

Les mer om hvordan resultatene fra medvirkningsprosessen blir tatt videre på nettsiden til Økern sentrum: https://www.okernsentrum.no/byutvikling-gjennom-medvirkning

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Aktivisering av Havnepromenaden Oslo

2015 - 2017

Oslo kommune

Hvordan aktivere Havnepromenaden i Oslo? LÉVA gjennomførte et omfattende arbeid med utvikling av havnepromenaden fra januar 2015 til mars 2017. Arbeidet gikk ut på å teste ut en koordinator-rolle som hadde til formål å samle og koble aktører som kunne være initiativtakere til å skape aktivitet, på kort og lang sikt, langs hele den 9 km lange strekningen.
Gjennom rollen som koordinator, var LÉVA ansvarlig for åpningen av havnepromenaden sommeren 2015.

Vippetangen var et særlig satsingsområde i årene 2015-2016. Her ble det arbeidet aktivt, i hele perioden, med å koble ulike aktører og stimulere til samarbeid og nyetableringer. En midlertidig møteplass, kalt Kiosken, ble etablert i et gammelt kiosk-lokale i Fiskehallen. Her ble det holdt en rekke møter og mindre arrangementer gjennom hele 2016.
Aktiveringsstrategien ga resultater og nytt liv til Vippetangen, med etablering av både Vippa, Salt, et større badstumiljø og etablering av festivalen Passion for Ocean.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Gladmatfestivalen, Nordens største matfestival

2019 -

Gladmat AS

Hvordan skape en attraktiv og bærekraftig matfestival? Siden 2018 har LÉVA har bistått Gladmatfestivalen i Stavanger. Vi har arbeidet med konseptutvikling av festivalens ulike delområder og jobbet tett med ledelsen i organisasjonen med hvordan festivalen i høyere grad kan planlegges på bysentrum sine premisser.
Målet med arbeidet har vært å oppnå en bedre opplevelse for de besøkende og styrke festivalens omdømme. Og videre å bidra til at festivalens avtrykk gir mer tilbake til byen og å styrke festivalens særpreg og lokale tilknytning.
Dette arbeidet har samlet sett også vært et viktig bidrag i å utvikle en mer bærekraftig festival.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Bopilot i Bergen

2019

Byarkitekten i Bergen

På oppdrag for byarkitekten i Bergen i samarbeid med NTNU ble LÉVA engasjert til å gjøre innledende innsiktsarbeid for forskningsprosjektet Bopilot, gjennom digital medvirkning. Dette for å få økt kunnskap om boligpreferanser og interesse for delekultur hos ulike beboergrupper i Bergen. Det innledende arbeidet hadde også som mål å komme i kontakt med innbyggere som kunne være interessert i å delta videre i forskningsprosjektet.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Mulighetsstudie på Årnes

2020 - 2021

Årnes Vel

Årnes er en stasjonsby - 50 minutter med tog nord for Oslo. Utfordringene Årnes sentrum står ovenfor, er typiske de man ser i distrikt sentrum i Norge ellers - der en utviklingen av et “praktisk” sentrum tilrettelagt for bil har ført til mangel på kritisk masse i sentrum som gir utfordringer ift. å opprettholde en kveldsøkonomi og dekke lokalbefolkningens behov for et levende og attraktivt sentrum. Området som studien skulle ta for seg består av flere eiendommer med ulike grunneiere, og viste potensialet området hadde hvis man gikk sammen om utviklingen.  Mulighetsstudien baserte seg på fysiske analyser av dagens område, innsikt om kommunens potensial, utfordringer og ressurser - hvor resultatet var innspill til byplangrep og videre prosess for utvikling av prosjektområdet. Studien tok utgangspunkt i lokale verdier og anbefalte en satsning på mat, håndverk, miljø og energi for å styrke identiteten og område til Årnes som helhet og de forskjellige delområdene i prosjektområdet.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Kartlegging bokvalitet Bergen

2019

Byrådsavdelingen i Bergen kommune

Kartleggingsprosjekt for Byrådsavdelingen ved Bergen kommune, hvor hensikten var å kartlegge bokvalitet i transformasjonsområder i Bergen by og omegn. I prosjektet ble det samlet inn en større mengde kvalitativ og kvantitativ data, gjennom en digitale spørreundersøkelse, som ble distribuert i ni ulike boområder. Innsamlet data om opplevd bokvalitet, definert med ulike faktorer (eks. Naboskap, engasjement, tilfredshet), ble analysert og sett på i sammenheng med annen kvantitativ data (boligstørrelse, boligsituasjon mm.) - for å se etter sammenheng mellom utforming av boområder og bokvalitet. Analysen hadde som mål å gi et bilde på hvilke faktorer som var viktige og bidro til økt bokvalitet. Analysen ble brukt som grunnlag for å gi anbefalinger på hvilke faktorer som er viktige å sikre i nye transformasjonsprosjekter i Bergen kommune.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Utvikling av Elveparken i Sandnes

2017 - 2020

Selvaag Bolig og AVA Eiendom

Elveparken er et av de største gjenværende transformasjonsområdene i Sandnes sentrum.
LÉVA arbeidet tett med Mad Arkitekter Stavanger, med utvikling av mulighetsstudie for Elveparken i Sandnes. Parallelt med dette gjennomførte LÉVA omfattende medvirkning i forkant av planoppstart for området, hvor det særlig ble vektlagt medvirkning med barn og unge.
Den omfattende og godt forankrede prosessen som ble gjennomført i forkant av regulering resulterte i at varsling av planoppstart høsten 2019 ble svært godt mottatt av både naboer, lokalmiljøet og kommunen.

Les mer om prosjektet på Elveparken sin nettside: https://www.selvaagbolig.no/rogaland/elveparken/

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Seniortråkk i Bjørnafjorden kommune

2019 - 2020

Bjørnafjorden kommune

Hvordan kan man få eldre til å delta i digitale medvirkningsprosesser?

I 2019 ble LÉVA engasjert i å teste ut hvordan man kan gjennomføre digital medvirkning rettet mot seniorer, et prosjekt på oppdrag for Bjørnafjorden kommune som skulle gjennomføre et “seniortråkk”. Medvirkningen med seniorene skulle  blant annet brukes i arbeidet med å sikre en aldersvennlig utvikling av lokalsamfunnet, spesielt rettet mot utvikling av Osøyro sentrum, hvor kommunen på daværende tidspunkt jobbet med ny sentrumsplan. 

I tett dialog og med kvalitetssikring fra Eldrerådet i Bjørnafjorden kommune utarbeidet LÉVA en digital undersøkelse. Det ble også gjennomført songline-intervjuer og testet en "digital fadderordning" hvor elever ved ungdomsskolen ble engasjert i å hjelpe eldre med å delta i den digitale undersøkelsen.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Byromsseminarer i Nordland

2017 - 2019

Nordland fylkeskommune

Hvordan kan vi lære av hverandre når det kommer til distriktsutvikling?

I årene 2017, 2018 og 2019 har LÉVA bistått Nordland Fylkeskommune med å gjennomføre og planlegge tre byromsseminarer - årlige samlingspunkt for kommunene og andre som har interesse i by- og distriktsutvikling i Nordlandsregionen.

Arbeidet med byromsseminarene i Nordland har vært viktig for selskapets faglige utvikling innenfor distriktsutvikling. Gjennom dette arbeidet har LÉVA fått bedre innsikt i lokale behov fra innbyggere i forskjellige deler av distriktsnorge, samtidig som man har fått diskutert problemstillinger og viktige tematikker med ulike aktører og kommunalt ansatte på tvers av kommuner - som står overfor noen av de samme, men også ulike problemstillinger.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Lunner kommune Samfunnsdelplan

2019

Lunner kommune

Sammen med Lunner kommune gjennomførte LÉVA en bred medvirknings- og samskapingsprosess i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Medvirkningen bestod av to hoveddeler; først en innledende og bred kartlegging av behov gjennom en digital undersøkelse, deretter en kreativ medvirkning for å sammen diskutere løsninger på kommunens utfordringer. Det ble gjennomført medvirkning tilpasset alle aldersgrupper, næringsliv, politikere og administrasjon i kommunen. Den omfattende prosessen ble godt forankret i politisk møte som en avslutning på prosessen. Som del av prosessen utviklet LÉVA flere nye medvirkningsmetoder og testet nye måter å formidle medvirkningsresultater, blant annet gjennom filmproduksjon.

for mer informasjon om prosjektet

Kontakt

bottom of page