top of page

Våre tjenester

Vi bistår med rådgivning, praktisk gjennomføring, oppfølging og rapportering knyttet til sikring av sosial bærekraft. Våre tjenester spenner fra bistand inn i reguleringsprosesser til hands-on nabolagsutvikling, i flere typer kontekster og skalaer.  

Leveranser knyttet til

Planprosesser

Vi bistår i prosjektutvikling i alle skalaer, fra en mindre detaljreguleringer til større områdereguleringer. Våre leveranser tilpasses i omfang etter prosjektets størrelse og kompleksitet. 

 • Sosial behovskartlegging

 • Kunnskapsgrunnlag

 • Sosiokulturell stedsanalyse, klassisk stedsanalyse

 • Faglig bidrag til utarbeidelse av plandokumenter 

 • Mulighetsstudier

 • Utredningsarbeid knyttet til byliv, barn og unge, sosial bærekraft osv.

 • Bylivsanalyser og vurderinger knyttet til menneskevennlige omgivelser

 • Gjennomføring og dokumentasjon av medvirkning 

  • Medvirkningsplaner

  • Digitale undersøkelser​

  • Kreative medvirkningsmetoder, arrangementer og arbeidsverksteder

  • Medvirkningsopplegg tilpasset ulike målgrupper (barn, ungdom, seniorer)

 • Rådgivning for kommunikasjon med lokalbefolkning, oppsett informasjonssider og utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell

 • Bistand til bærekraftsrapportering og miljøsertifiseringer innenfor tema sosial bærekraft

Leveranser knyttet til

Områdemodning

I større byutviklingsområder som skal gå gjennom en lengre og omfattende transformasjon, er det avgjørende å arbeide med utvikling av stedet parallelt med plan- og utviklingsarbeid, over tid. Her kan også hensikten være å sikre bedre levekår i levekårsutsatte områder.

 • Aktørkartlegging og aktørdialog

 • Strategier og tiltaksplaner for områdemodning

 • Bistand til lokal organisering og samarbeidsmodeller

 • Fasilitering samskapingsprosesser 

 • Idé- og konseptutvikling til konkrete tiltak 

 • Dokumentasjon og rammeverk for å måle effekt av tiltak

Leveranser knyttet til 

Fysisk design og gjennomføring

Vi hjelper med planlegging og praktisk gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til å øke byliv og flere inkluderende møtesteder. Det kan innebære alt fra festivaler, fysiske installasjoner i byrom og mindre oppgraderinger innendørs og utendørs.

 • Medvirkning med brukergrupper

 • Fasilitering av sambyggingsprosesser

 • Søknadsarbeid og tillatelser til tiltak

 • Utarbeidelse av driftsmodeller

 • Konsept- og idéutvikling

 • Design og prosjektering

Leveranser knyttet til

Distriktsutvikling

Vi bistår fylkeskommuner, kommuner, lokalt næringsliv eller grendelag/velforeninger med å skape økt attraktivitet i distriktet. 

 • Mulighetsstudier 

 • Fasilitering av stedsutviklingsprosesser

 • Kartlegging av behov, utfordringer og potensialer (digitale undersøkelser)

 • Tilflytterstrategier

 • Faglig rådgivning overordnet kommuneplanarbeid 

 • Bistand i medvirkningsprosesser i forbindelse med kommuneplanlegging

 • Fasilitering og starthjelp til gjennomføring av større innbyggerinitiativer

bottom of page